Regulamin programu

Regulamin programu

Ogólne zasady korzystania z Aplikacji

Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty:

 1. Dostawca Aplikacji - oznacza firmę Polish Food Promotion Sp.zo.o, ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin, numer NIP7123407872 KRS 0000862662. E-mail: bok@mlodychef.pl, tel: 600 775 346
 2. Dostawca - oznacza placówkę edukacyjną świadczącą usługi edukacyjne na rzecz Odbiorcy lub/i firmę cateringową lub placówkę edukacyjną świadczącą usługi cateringowe na rzecz Odbiorcy, a także Dostawcę Aplikacji świadczącego usługi na rzecz Odbiorcy.
 3. Dostawca usług edukacyjnych - oznacza placówkę edukacyjną świadczącą usługi edukacyjne na rzecz Odbiorcy.
 4. Dostawca usług cateringowych - oznacza firmę cateringową lub placówkę edukacyjną, (samodzielnego wytwórcę posiłków), świadczącą usługi cateringowe na rzecz Odbiorcy.
 5. Odbiorca - oznacza osobę korzystającą z usług Dostawcy usług, którą może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Konto Odbiorcy / Panel Odbiorcy - oznacza obszar dostępny po zalogowaniu się do Aplikacji przeznaczony do zamawiania, zarządzania, monitorowania przebiegu i dokonywania innych aktywności w toku realizacji usług świadczonych na rzecz Odbiorcy przez Dostawcę.
 7. Formularz Rejestracyjny - oznacza formularz na stronie Aplikacji przeznaczony do otwierania nowego Konta Odbiorcy lub rejestracji kolejnego Ucznia.
 8. Uczeń - Dziecko lub podopieczny nad którym Odbiorca sprawuje opiekę.
 9. Adres Internetowy Aplikacji - oznacza adres internetowy Aplikacji pod którą jest ona dostępna dla Odbiorcy. Adresy Internetowy Aplikacji to https://mlodychef.pl/
 10. Aplikacja - elektroniczny system dostarczany Odbiorcy w formie strony internetowej oferujący funkcjonalności opisane w definicji Konta Odbiorcy. Aplikacja jest dostępna pod Adresem Internetowym Aplikacji.
 11. Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN  
 12. Elektroniczna karta identyfikacyjna (EKI) - karta, w którą mogą być wyposażeni Odbiorcy. Karta zawiera numer karty przyporządkowany danemu Odbiorcy. EKI służy do identyfikacji Odbiorcy, jego zamówień i stanu rozliczeń z Dostawcą usług cateringowych i Dostawcą Aplikacji. O wyposażeniu Odbiorców w karty EKI decyduje Dostawca usług i Dostawca Aplikacji w porozumieniu z Odbiorcami.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zamawiania, przebiegu i realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji przez Dostawców usług, a także zasady zarządzania zobowiązaniami wynikającymi z faktu korzystania przez Odbiorcę z usług oraz płatności takie zobowiązania.

 

Rozpoczęcie współpracy

 1. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą usług odbywa się poprzez:
  1. utworzenie Konta Odbiorcy w Aplikacji poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego
  2. akceptację zasad Regulaminu
  3. aktywację Konta Odbiorcy poprzez odebranie wiadomości e-mail wysłanej na zadeklarowany adres e-mail oraz kliknięcie odsyłacza w niej zawartego
 2. Utworzenie Konta Odbiorcy wymaga podania poprawnego w formacie adresu e-mail do którego Odbiorca ma dostęp oraz samodzielnego ustanowienia przez Odbiorcę indywidualnego hasła.
 3. Po utworzeniu Konta Odbiorcy, Odbiorca zobowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim hasła ani innych danych umożliwiających zalogowanie się na jego Konto Odbiorcy w Aplikacji.
 4. Logowanie w Aplikacji następuje poprzez wejście na Adres Internetowy Aplikacji, podanie adresu e-mail oraz hasła określonego przez Odbiorcę w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. W formularzu Rejestracyjnym należy wypełnić wszystkie pola wymagane przez Aplikację. Numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP są danymi niezbędnymi do świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na właściwość świadczonej usługi oraz sposób jej rozliczenia.
 6. Dostawca usług i Dostawca Aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje i negatywne dla Odbiorcy skutki wynikające z podania błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych.
 7. Dostawca usług i Dostawca Aplikacji mogą odstąpić od świadczenia usług, jeżeli dane podane przez Odbiorcę podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego okażą się niepełne, błędne lub nieprawdziwe. W razie odstąpienia od realizacji usług w powyższym wypadku Dostawca usług zobowiązani są zwrócić uiszczone przez Odbiorcę wynagrodzenie za niezrealizowane usługi.
 8. W ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną administratorem danych osobowych podanych przez Odbiorcę w celu realizacji usługi jest Dostawca Aplikacji. Administratorem danych osobowych podanych przez Odbiorcę w celu realizacji usługi jest Dostawca usług.
 9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 10. Administrator wyznacza Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mlodychef.pl
 11. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. zawarcia umowy i realizacji usługi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny";
  3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  4. przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 12. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji umowy;
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu;
  5. czas do momentu wycofania zgody.
 13. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe Odbiorcy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora oraz innym administratorom w zakresie niezbędnym do realizacji usługi (Dostawcom Usługi).
 14. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Odbiorcy przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora (w sytuacjach określonych w RODO),
  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Odbiorcy w oparciu o zgodę (w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Odbiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 15. Przekazanie danych osobowych przez Odbiorcę następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji.
 16. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Dostawcy i Dostawcy Aplikacji oraz zobowiązaniem się Odbiorcy do wnoszenia terminowych opłat za zobowiązania wynikające z usług z jakich korzysta Odbiorca.
 17. Wszelkie treści prezentowane w Aplikacji oraz komunikacja z Odbiorcą odbywa się w języku polskim lub innym języku wybranym w Aplikacji przez Odbiorcę.
 18. Usługi zamówione przez Odbiorcę są realizowane do momentu wygaśnięcia łączącego strony stosunku umownego, mogącego nastąpić także na skutek zakończenia korzystania z Aplikacji przez Odbiorcę. Odbiorca ma taką możliwość poprzez użycie przycisku "ROZWIĄZANIE UMOWY". Przycisk jest umieszczony w zakładce USTAWIENIA na Koncie Odbiorcy.
 19. Oferta na dostarczanie usług dostępna w Aplikacji wiąże Dostawcę usług po zatwierdzeniu lub wyborze wybranych ofert przez Odbiorcę.
 20. Wybór / akceptacja oferty lub usługi prezentowanej w Aplikacji skutkuje utworzeniem zobowiązania finansowego.
 21. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego prowadzi do utworzenia Konta Odbiorcy i zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie jaki oferuje Aplikacja.
 22. Dostawcy Aplikacji przechowuje dane osobowe przekazane poprzez Formularz Rejestracyjny w formie elektronicznej, zapewniając ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich m.in. poprzez stosowanie protokołu SSL, firewall'a oraz metod udostępnionych przez hostingodawcę obejmujących zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne przechowywanych na serwerach danych osobowych.

Korzystanie z Aplikacji

 1. Każdy Odbiorca ma do dyspozycji Konto Odbiorcy / Panel Odbiorcy, czyli indywidualną stronę / zbiór stron przeznaczony do zarządzania usługami. Zakres usług oferowanych w Aplikacji jest uzależniony od porozumienia pomiędzy Dostawcą usług i Dostawcą Aplikacji i wyspecyfikowany poniżej, a dla konkretnego typu usług w odrębnej części tego regulaminu:
  1. uzyskania informacji o ofercie zaproponowanej przez Dostawcę usług
  2. aktualizacji danych adresowych
  3. zamówienia faktur elektronicznych (o dostępności opcji decyduje Dostawca usług)
  4. rozwiązanie umowy/ usunięcie konta
  5. uzyskania informacji finansowych o rozliczeniu z Dostawcą usług oraz Dostawcą Aplikacji
  6. zmiany hasła dostępu
  7. wglądu w zapisy Regulaminu
  8. kontaktu z Dostawcą usług edukacyjnych i/lub Dostawcą usług cateringowych oraz Dostawcą Aplikacji
 2. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe po wejściu na prawidłowy Adres Internetowy Aplikacji, podanie adresu e-mail i hasła celem zalogowania się na Konto Odbiorcy.
 3. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Aplikacji i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Odbiorca, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie Aplikacji. Odbiorca powinien posiadać nowszą wersję przeglądarki.
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 4. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych - oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 5. Zakres usług świadczonych przez Dostawcę Aplikacji nie obejmuje dostarczenia urządzeń (komputerów, tabletów, skanerów itp.) ani dodatkowego oprogramowania
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Odbiorcą i Aplikacją.
 7. Odbiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze naruszającym obowiązujące przepisy prawne.
 8. Opłaty za wszystkie zobowiązania powinny być wnoszone przez Odbiorcę z bezwzględnym zachowaniem wyznaczonego terminu płatności.
 9. W przypadku kiedy Odbiorca wyraził chęć otrzymywania faktur VAT bez podpisu, drogą elektroniczną Aplikacja generuje i udostępnia możliwość pobrania faktur VAT w następującym trybach określonych w częściach Regulaminu traktujących o konkretnym typie usług oraz w trybie:
  1. zbiorczej faktury VAT za usługi wyświadczone przez Dostawcę Aplikacji na rzecz Odbiorcy generowanej pierwszego dnia kolejnego miesiąca i obejmującej wszystkie usługi wyświadczone przez Dostawcę Aplikacji na rzecz Odbiorcy w całym minionym miesiącu. Vat przy zamówieniu

Opłaty za zobowiązania

 1. Opłaty za wszystkie zobowiązanie powinny być wnoszone przez Odbiorcę z bezwzględnym zachowaniem wyznaczonego terminu płatności.
 2. Odbiorca ma następujące możliwości wnoszenia opłat za posiłki:
  1. Opłaty przelewem tradycyjnym
   1. Na indywidualny rachunek bankowy do wnoszenia opłat jaki Odbiorca otrzymał od Dostawcy Aplikacji.
   2. Dostawca Aplikacji przekazuje wszystkie wpłaty za zobowiązania Odbiorcy na konto Dostawcy usług w terminie uzgodnionym w odrębnej umowie pomiędzy Dostawcą Aplikacji i Dostawcą usług.
  2. Opłaty Online za pośrednictwem Systemu Autopay.
   1. Płatności Online (System Autopay) są wpłacane na konto Dostawcy Aplikacji i są obciążone dodatkową opłatą prowizyjną za obsługę transakcji w kwocie 2,00 zł dla każdej transakcji.
   2. Dostawca Aplikacji przekazuje wszystkie wpłaty Online za zobowiązania Odbiorcy na konto Dostawcy usług w terminie uzgodnionym w odrębnej umowie pomiędzy Dostawcą Aplikacji i Dostawcą usług.
   3. Dostawca Aplikacji przekazuje prowizję za dokonane przez Odbiorcę przelewy Online do Systemu Autopay. Sposób przekazywania opłat prowizyjnych jest uzgodniony w odrębnej umowie pomiędzy Dostawcą Aplikacji i Systemu Autopay.
  3. Dostępne inne formy płatności: Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro”
 3. „W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego”. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.”
   

Terminy płatności

 1. Termin płatności poszczególnych zobowiązań mogą się różnić i są określane przez Dostawcę oraz Dostawcę Aplikacji.
 2. Przy większej liczbie zobowiązań jakie opłaca Odbiorca, w pierwszej kolejności spłacane są zobowiązania o najstarszym terminie płatności.
 3. W przypadku wpłat niepełnych (kwota wpłaty nie wystarcza na pokrycie wszystkich wymaganych zobowiązań) najstarsze zobowiązanie jest opłacane w takiej części na jaką pozwala wysokość wpłaty Odbiorcy lub dzięki nadwyżce pozostałej po spłacie wcześniejszego zobowiązania.
 4. Dostawca Aplikacji przekazuje wszystkie częściowe spłaty zobowiązań Odbiorcy na konto Dostawcy usług w terminie uzgodnionym w odrębnej umowie pomiędzy Dostawcą Aplikacji i Dostawcą.
 5. W przypadku zwłoki w spłacie wynoszącej więcej niż 10 dni kalendarzowych Dostawca usług oraz Dostawca Aplikacji są uprawnieni do:
  1. wezwania Odbiorcy do zapłaty zaległej kwoty w wyznaczonym dodatkowym odpowiednim terminie
  2. wstrzymania realizacji usługi do momentu uregulowania należności
  3. niezależnie od punktu a i b powyżej, rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i dochodzenia należności na drodze sądowej.
 6. Każde działanie opisane w powyższym punkcie może być zastosowane w dowolnej kolejności według uznania Dostawcy usług lub Dostawcy Aplikacji.

Rezygnacje, rozwiązanie umowy

 1. Odbiorca ma możliwość wypowiedzenia umowy poprzez użycie przycisku "Usunięcie konta” Przycisk jest umieszczony w zakładce USTAWIENIA.
 2. W przypadkach wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem wszystkich opłaconych zobowiązań, Dostawca usług zwróci Odbiorcy opłaty za niewykonane usługi, bez opłat administracyjnych, lub zaliczy opłaty podlegające zwrotowi na poczet opłat za kolejne zobowiązania.
 3. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że za ewentualny zwrot poniesionych opłat odpowiedzialny jest wyłącznie Dostawca usług.

Siła wyższa

Dostawca usług edukacyjnych i/lub Dostawca usług cateringowych oraz Dostawca Aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane siłą wyższą. W przypadku niemożności wykonania zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej (w szczególności przypadków losowych lub klęsk żywiołowych) Dostawca usług edukacyjnych i/lub Dostawca usług cateringowych oraz Dostawca Aplikacji będą zwolnione ze swoich obowiązków w zakresie, w jakim spełnienie tego obowiązku będzie niemożliwe lub ograniczone. Ciężar dowodu, co do zaistnienia siły wyższej ciąży na Dostawcy usług edukacyjnych i/lub Dostawcy usług cateringowych oraz Dostawcy Aplikacji. Wraz z ustąpieniem siły wyższej Dostawca usług edukacyjnych i/lub Dostawca usług cateringowych oraz Dostawca Aplikacji dołożą działań i wysiłków, aby obowiązki zostały wykonane.

Reklamacje

 1. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Dostawcę usług oraz Dostawcę Aplikacji, Odbiorca ma prawo złożyć pisemną reklamację, kontaktując się za pośrednictwem Aplikacji lub wysyłając ją na adres Dostawcy usług lub Dostawcy Aplikacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. datę sporządzenia reklamacji,
  2. oznaczenie Odbiorcy (adres e-mail),
  3. podstawy oraz uzasadnienie reklamacji,
  4. żądanie Odbiorcy,
 3. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ustępie 2 powyżej co uniemożliwia rozpoznanie reklamacji i ustosunkowanie się do niej, Dostawca usług oraz Dostawca Aplikacji wzywają składającego reklamację, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Dostawcę usług oraz Dostawcę Aplikacji uzupełnionej reklamacji.
 4. Reklamacja stanowiąca zawiadomienie o niezgodności usługi z zawartą umową powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności usługi z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia realizacji usługi. W przypadku takiej reklamacji nieustosunkowanie się do niej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji oznacza uznanie żądania zawartego w reklamacji za zasadne.
 5. Niezależnie od złożenia bądź niezłożenia reklamacji Odbiorca może zwrócić się do Dostawcy usług lub Dostawcy Aplikacji o wyjaśnienia praw i obowiązków Odbiorcy i Dostawcy usług Dostawcy Aplikacji wynikających z zawartej poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego umowy. Wyjaśnienia Dostawcy usług lub Dostawcy Aplikacji mają charakter informacyjny i nie są wiążącą interpretacją umowy.

Prawo

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Usługi cateringowe

Ustalenia wstępne

 1. Dostawcą usług cateringowych jest Avangarda z siedzibą w miejscowości Gorzów Wlkp. (66-400 ), Wyczółkowskiego 12/18, , numer NIP: 599-286-72-87. Adres e-mail: info@mlodychef.pl, tel: 600 775 346
 2. Dostawca usług cateringowych oświadcza, że:
  1. dostarczane posiłki są przygotowywane i przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi
  2. posiada wszystkie zezwolenia i badania niezbędne do przygotowywania, wydawania posiłków a w szczególności zgłoszenie działalności do Sanepid-u.
  3. wszystkie posiłki dostarczane do placówek edukacyjnych są przygotowywane zgodnie z zasadami żywienia osób dorosłych lub dzieci w wieku szkolnym/przedszkolnym
  4. ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za przygotowywane i dostarczane posiłki. Wszelkie ewentualne roszczenia Odbiorców związane z korzystaniem posiłków będą kierowane bezpośrednio do Dostawcy usług cateringowych.
  5. na żądanie Odbiorcy dokona zwrotu wszelkich nadpłaconych kwot wynikających z rozliczenia z Odbiorcą.

Funkcjonalności Aplikacji

 1. Uzyskanie informacji o bieżącym i najbliższym jadłospisie.
 2. Złożenie zamówienia usługi oferowanej przez Dostawcę usług cateringowych.
 3. Rezygnacja z posiłków.

Zmiana oferty

 1. W przypadku, gdy możliwe jest zamawianie usług oferowanych przez Dostawcę usług cateringowych i cena za posiłki jest określona na stałe, Dostawca usług cateringowych i Dostawca Aplikacji mogą zmienić jednostkowe ceny za posiłki począwszy od rozpoczęcia kolejnego miesiąca, informując o tym Odbiorcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
 2. Odbiorca może nie wyrazić zgody na stosowanie zmienionych cen. Wtedy umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego miesiąca stosowania przez Dostawcę usług cateringowych i Dostawcę Aplikacji cen dotychczasowych.

Jadłospisy

 1. Do 27 dnia każdego miesiąca, Dostawca usług cateringowych przygotowuje nową wersję jadłospisu na miesiąc kolejny. O powstaniu nowej wersji jadłospisu i konieczności wyboru posiłków na kolejny miesiąc Aplikacja każdorazowo poinformuje Odbiorcę drogą elektroniczną.
 2. Aktualny jadłospis jest widoczny dla Odbiorcy po wejściu do Aplikacji zakładka JADŁOSPISY.
 3. Ze względu na to, że Dostawca usług cateringowych korzysta ze świeżych produktów, w przypadku, gdy wystąpią kłopoty z zaopatrzeniem w odpowiednie produkty, Dostawca usług cateringowych może dokonywać nieznacznych odstępstw od jadłospisów. Zastosowane zamiennie produkty powinny gwarantować wysoką jakość posiłków oraz podobne wartości odżywcze. O zastosowanych zmianach Dostawca usług cateringowych poinformuje Odbiorcę najpóźniej w dniu dostaw do godz. 12:00.

Faktury VAT

 1. W przypadku kiedy Odbiorca wyraził chęć otrzymywania faktur VAT bez podpisu, drogą elektroniczną Aplikacja generuje i udostępnia możliwość pobrania faktury VAT za każde zamówienie usługi cateringowej dokonane u Dostawcy usług cateringowych (o ile Dostawca usług cateringowych zgodził się na generowanie faktur VAT poprzez Aplikację) generowana jest w chwili zatwierdzenia zamówienia przez Odbiorcę.

Zamówienia

 1. Odbiorca zamawia usługi cateringowe, w szczególności posiłki w trybie miesięcznym, dokonując wyboru na każdy dzień danego miesiąca
 2. Złożone zamówienie staje się zobowiązaniem wiążącym dla Odbiorcy po wybraniu posiłków i naciśnięciu przycisku „Zatwierdź a następnie kliknięcie potwierdzam”

Rezygnacje, rozwiązanie umowy

 1. Odbiorca ma możliwość rezygnacji z posiłku najpóźniej na dzień roboczy przed dostawą, do godziny 7:00.
 2. Zawiadomienie o rezygnacji z posiłku odbywa się poprzez:
  1. zalogowanie się do Aplikacji i zgłoszenie rezygnacji na stronie głównej w module ZAMÓW/ODWOŁAJ POSIŁKI.
 3. Próby dokonania rezygnacji innymi drogami niż opisane powyżej nie będą uwzględniane.

 

 

Reprezentujesz ajenta sołówki?

DZIĘKI APLIKACJI CODZIENNIE SPRAWDZISZ ILOŚĆ POSIŁKÓW DO PRZYGOTOWANIA, BĘDZIESZ W STAŁYM KONTAKCIE Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI, NIE BIEŻĄCO SPRWDZISZ PŁATNOŚCI ORAZ WYSTAWISZ RACHUNKI, UTRZYMASZ KONTROLĘ NAD DIETAMI SPECJALNYMI, DZIĘKI RAPORTOM SPRAWDZISZ STATYSTYKĘ ZMÓWIEŃ ORAZ FINANSÓW, WYDAWKA BĘDZIE DUŻO SPRAWNIEJSZA DZIĘKI POWIĄZANIU KAŻDEGO KONTA Z KARTĄ, KLIPSEM LUB OPASKĄ, KTÓRYCH PRZYSTAWIENIE DO CZYTNIKA SPOWODUJE AUTOMATYCZNE WYŚWIETLENIE ZAMÓWIENIA

Zobacz, jak działa system