Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
przez Avangarda
 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Avangarda, ul. Wyczółkowskiego 12/18, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:599-286-72-87

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można kontaktować się w następujący sposób – listownie na adres siedziby: Avangarda, ul. Wyczółkowskiego 12/18, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:599-286-72-87
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Avangarda, ul. Wyczółkowskiego 12/18, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:599-286-72-87
 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz e RODO, a także na podstawie regulaminu serwisu
ODBIORCY DANYCH W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Avangarda, ul. Wyczółkowskiego 12/18, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:599-286-72-87 ; c) podmioty kontrolujące działalność administratora danych; 
 
W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Avangarda, ul. Wyczółkowskiego 12/18, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:599-286-72-87 ; c) podmioty kontrolujące działalność administratora danych; 
 
W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Avangarda, ul. Wyczółkowskiego 12/18, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:599-286-72-87 ; c) podmioty kontrolujące działalność administratora danych; 
 
PRZEKAZANIE DANYCH  DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORG. MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Dane pozyskujemy wyłącznie od Państwa.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W takiej sytuacji podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych oznacza brak możliwości korzystania z karty.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 
PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY, PROFILOWANIE Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w Pani/Pana sprawienie nie będą podejmowane decyzje bez udziału człowieka), w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Jeżeli Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu, zostaniecie Państwo poinformowani o tym.
 

 

Reprezentujesz ajenta sołówki?

DZIĘKI APLIKACJI CODZIENNIE SPRAWDZISZ ILOŚĆ POSIŁKÓW DO PRZYGOTOWANIA, BĘDZIESZ W STAŁYM KONTAKCIE Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI, NIE BIEŻĄCO SPRWDZISZ PŁATNOŚCI ORAZ WYSTAWISZ RACHUNKI, UTRZYMASZ KONTROLĘ NAD DIETAMI SPECJALNYMI, DZIĘKI RAPORTOM SPRAWDZISZ STATYSTYKĘ ZMÓWIEŃ ORAZ FINANSÓW, WYDAWKA BĘDZIE DUŻO SPRAWNIEJSZA DZIĘKI POWIĄZANIU KAŻDEGO KONTA Z KARTĄ, KLIPSEM LUB OPASKĄ, KTÓRYCH PRZYSTAWIENIE DO CZYTNIKA SPOWODUJE AUTOMATYCZNE WYŚWIETLENIE ZAMÓWIENIA

Zobacz, jak działa system